راضیه خانکی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مهندس برق شهاب توشه 1381/4 - 1389/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.75
UPM 1389 - 1392