بهمن خرمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهمن خرمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشتاس فروش شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده 1391/10 - 1393/6
کارشناس فروش شرکت کامپیوتری علم و صنعت 1393/11 - 1394/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شبکه شبکه
– کاردانی – معدل: 16.00
علمی و کاربردی 1392 - 1394