مرتضی قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی قاسمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مترجم/مامور خرید خارجی پیشروان صنعت طلوع 1389/6 -
سوپروایزر/فروش خدمات آموزشی آموزشگاه پندار 1392/12 -
مدرس آموزشگاه میعاد 1389/2 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبانهای خارجه مترجمی زبان
– کارشناسی – معدل: 17.00
پیام نور تهران 1389 - 1393