اصغر گروسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اصغر گروسی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر مالی شرکت فارس جم ستون 1385/5 -
مدیر مالی نمایشگاه مبل چلکا 1387/12 -
مدیر مالی نمایشگاه مبل برترینها 1392/12 -
مدیر مالی نمایشگاه مبل ولنسی 1387/2 - 1391/12
مدیر مالی نمایشگاه نفیس 1393/12 -
مدیر مالی نمایشگاه طراحان چوب 1387/12 - 1388/12
مدیر مالی نمایشگاه مرادی 1387/12 - 1389/12
مدیر مالی کارخانه لوستر 1390/12 - 1391/12
مدیر مالی شرکت فانوس ساحل 1385/5 -
مدیر مالی نمایشگاه سزار 1389/12 - 1390/12
مدیر مالی پارچه فروشی یزدانی 1389/12 - 1390/12
مدیر مالی پخش افروز 1383/12 - 1384/12
مدیر مالی پخش یزدانی 1391/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.20
علامه محدث نوری 1379 - 1383