احسان صالحی فر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احسان صالحی فر

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازرس و کارشناس شبکه شرکت نیسان شرق 1391/10 - 1394/3