مهدی پریشانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی پریشانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق صنعتی قدرت
– کاردانی – معدل: 13.86
شهر کرد 1380 - 1382