نعمت رئیسی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نعمت رئیسی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
انباردار شرکت رسول ماشين 1376/1 - 1379/7