یاسر بزکول

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تحصیلدار نگارش 1393/5 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 16.64
1380 - 1383