سیدعلیرضا حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدعلیرضا حسینی

محل سکونت: کرمان - کرمانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
راننده شرکت دایتی 1387/6 - 1388/1
راننده شرکت حمل ونقل 1388/3 - 1393/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
الکترونیک
– دیپلم – معدل: 14.25
1369 - 1375