بابک باسامی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بابک باسامی

محل سکونت: آذربایجان غربی - تکاب

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس پشتیبانی اریاسام 1389/12 - 1391/12
کارشناس پشتیبانی میکرو افزار قشم 1391/12 - 1392/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 16.00
صوفی رازی 1391 - 1393