عباس پیروتی دهبکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عباس پیروتی دهبکری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 13.99
آزاد مهاباد 1388 - 1391