بهزاد نظری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهزاد نظری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پذیرشگر هتل نخل 1390/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کاردانی – معدل: 16.00
شهید کرانی سیرجان 1380 - 1383