محمد فردوسی بادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فردوسی بادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قرارداد پژوهشی و ساعتی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 1391/7 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت نظارت و بازرسی مدیریت
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.26
علوم قضایی و خدمات اداری 1391 - 1393