سعید قائدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید قائدی

محل سکونت: اصفهان - نجف آباد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی کاربردی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.80
صنعتی اصفهان 1391 - 1394