حامد جباری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد جباری

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران زلزله
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
سمنان 1392 - 1396