عطیه بازگشا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه بازگشا

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایغ صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
فردوسی 1393 - 1395