مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 14.06
احرار 1389 - 1391
ساختمان ساختمان
– کاردانی – معدل: 16.40
تربیت دبیر 1385 - 1387
ساختمان
– دیپلم – معدل: 15.64
1383 - 1385