سینا صادقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سینا صادقی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول پشتیبانی asiatech 1386/6 - 1388/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر
– دیپلم – معدل: 17.30
1385 - 1385