مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت خدمات بهداشت ودرمان بهداشت و درمان
– کارشناسی – معدل: 16.02
عوم پزشکی ایران 1389 - 1393