ضیاءالدین هواری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ضیاءالدین هواری

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - خاش

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی
– کارشناسی – معدل: 14.82
علوم پزشکی کرمان 1388 - 1392