منا ابراهىمى

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: منا ابراهىمى

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زىست شناسى عمومى
– کارشناسی – معدل: 0.00
علوم وتحقىقات 1389 - 1394