میلاد فروزانفر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: میلاد فروزانفر

محل سکونت: مازندران - ساریسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نیروی دفتری مدیریت پسماند شهرداری قم 1393/7 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
– کارشناسی – معدل: 15.74
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1385 - 1389
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.45
علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1390 - 1398