ابراهیم چارکامه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم چارکامه

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست شیفت شرکت دناوب 1392/1 -