عبدالکریم سجادی فرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالکریم سجادی فرد

محل سکونت: بوشهر - بندر کنگان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
IT-کنترل اسنا- دفتر فنی پتروپارس ایرانیان -بلند طبقه 1391/10 -