مینا نیکمرام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مینا نیکمرام

محل سکونت: سمنان - گرمسار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فیزیک حالت جامد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.52
سمنان 1388 - 1390