مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع تحلیل سیستم
– کارشناسی – معدل: 15.89
آزاد قم 1387 - 1391