مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
فروشنده شرکت بازرگانی ایران 1391/12 - 1394/1
اپراتور-ضندوقدار شرکت کامپیوتری کادوس 1387/9 - 1392/12
انفورماتیک و منشی شرکت دایا پخش 1394/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تجربی
– دیپلم – معدل: 14.00
1373 - 1376