حسین صالحی نسب

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین صالحی نسب

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ممیز شهرداری 1390/3 - 1391/5
سرپرست خط تولید شرکت نیروساز اراک 1387/12 - 1387/8
مسئول فروش و انبار دار شرکت کالبر 1389/12 - 1389/7
سرپرست نیرو پروژه برقکاری 1391/7 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق برق صنعتی
– کاردانی – معدل: 17.06
ماشین سازی 1389 - 1392
برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 14.71
جهاد دانشگاهی 1392 - 1394