امیر مهاجرنوعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر مهاجرنوعی

محل سکونت: گلستان - گرگان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی علوم دامی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.34
منابع طبیعی گرگان 1388 - 1390