سماء معتمد راد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سماء معتمد راد

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.25
پیام نور 1390 - 1393