سیدسعید هاشمی اصل

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدسعید هاشمی اصل

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل پروژه مهندسین مشاور فرادید 1383/10 - 1388/3
سرپرست کنترل پروژه قطارهای حومه ای مهندسین مشاور هرازراه 1388/3 - 1389/8
مدیر کنترل پروژه مهندسین مشاور راه ور ایران 1389/8 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.80
نراق 1391 - 1393
مهندسی صنایع برنامه ریزی وتحلیل سیستمها
– کارشناسی – معدل: 14.50
نراق 1377 - 1382