کیانوش یعقوبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کیانوش یعقوبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیرمالی اداری وحقوقی کیمیاگران تغذیه 1390/2 -
مدیرمالی اداری کیمیای چهارمحال 1386/4 - 1390/2
مدیرمالی اداری-مدیرعامل تولیدی وتوزیعی برفین 1386/12 -