مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی:

محل سکونت: کرمان - کرمان
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت صنعتی
– کارشناسی – معدل: 18.10
شاهد 1387 - 1391
مدیریت بازرگانی مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 19.19
شاهد 1391 - 1393