امید رفیعی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید رفیعی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی و علوم ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی
– کارشناسی – معدل: 17.94
تهران 1388 - 1392
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.82
تهران 1392 - 1394