مهدیه کردی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدیه کردی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
پرستاری پرستاری
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد کرج 1390 - 1394