فهیمه خدمتکن

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه خدمتکن

محل سکونت: تهران - بهارستان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.30
خوارزمی 1391 - 1395