مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فروش فرش ماشینی گلستان 1388/3 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی نفت مخازن هیدرو کربوری
– کارشناسی – معدل: 15.15
علوم و تحقیقات 1389 - 1393