نازنین کاویانی مرام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نازنین کاویانی مرام

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه