فایزه کرمی

مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ویراستار سیمیا 1387/6 - 1387/11
سرپرست مجم.عه گام اول 1389/9 -
مترجم ترجمه 1391/12 - 1393/1
مشاور حقوقی شرکت صنایع دریافن قشم 1393/7 -