حمیدرضا متصدیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمیدرضا متصدیزاده

محل سکونت: تهران - تهران
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پلیمر علوم و تکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.66
پژوهشگاه پلیمر 1391 - 1393
شیمی محض
– کارشناسی – معدل: 15.86
شهید باهنر کرمان 1386 - 1390