علی اکبر کاظمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اکبر کاظمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی جداسازی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
امرکبیر 1391 - 1393