پیمان نژادابراهیم

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: پیمان نژادابراهیم

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست چینوورا 1392/6 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
پیام نور 1392 - 1394