عطیه نوری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عطیه نوری

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 14.50
خوراسگان 1389 - 1393