مشخصات فردی:سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول تنظیم خانواده مرکز بهداشت فرهنگیان شهرک مهاجران 1394/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مامایی مامایی
– کارشناسی – معدل: 16.08
ازاد اسلامی اراک قنات 1389 - 1393