فاطمه ارجمندی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فاطمه ارجمندی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی پژوهشگری
– کارشناسی – معدل: 13.56
پیام نوررینه 1387 - 1394