حسنعلی اشکبار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسنعلی اشکبار

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فرآینده و بهبود روش ها مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات کمیته امداد امام خمینی 1390/11 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تکنولوؤی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 11.46
آزاد تهران جنوب 1375 - 1381