حامد براتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد براتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع غذایی تکنولوژی مواد غذایی
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.66
علوم و تحقیقات 1389 - 1391