اعظم یوسفی

مشخصات فردی:
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.86
دکتر شریعتی 1391 - 1393