سلطانعلی محمدی منفرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سلطانعلی محمدی منفرد

محل سکونت: خوزستان - اهواز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.27
صنعتی اصفهان 1388 - 1390