مجید نصیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید نصیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین فنی آرکوپال 1391/9 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع فلزی جوشکاری
– کاردانی – معدل: 13.00
واحد ساوه 1387 - 1391